Om boplasser fra steinalder i Buskogen:

I området Buskogen er det intet mindre en 5 registrerte boplasser fra steinalderen. Helleren ved fotball-løkka er mest kjent og omtalt. Her er det strandgrus som ga godt drenert og tørt gulv. Plassen er fra ca 2.000 år f.Kr. Vanligvis har folk i steinalderen bodd på åpne boplasser, i gamle strandbukter, på terrasser i kant av koller eller på tørre rygger – ofte nær den gamle stranden. Men iblant, og der hvor naturen har gitt muligheter, finner vi spor etter bosetning i huler og hellere. I denne helleren ble det funnet nærmere 3.000 avslag, fortrinnsvis av flint, men også av kvarts og bergart.

Kartet er fra nettstedet "Kulturminner overalt" og er nummerert for listen under.

1. Heller. Utgravd / undersøkt av Amatør-arkeologisk kontor 1987, tidligere registrert av Erling Johansen. Div. funn av flint, slagg, kvarts, keramikk m.m. Også funn av ildsted og kulturlag. Bl.a. funn av 1 enegget spiss, 1 A-spiss, 6 bipolare kjerner m.m. 2009: Sikringstiltak av overheng ved helleren. 2010: Gang- og sykkelsti anlagt mellom heller og grusbane. Boplassen strekker seg trolig utover denne stien, muligens er kulturlag/boplassen fortsatt under selve traseen, da denne trolig kun er lagt oppå markoverflaten. Helleren med boplassområdet som er urørt ble innmålt på ny. Boplassen ligger 25 m.o.h.

Boplass 1 i kartet. En titt inn i helleren ved fotball-løkka.

2. viser en steinalderboplass, registrert av Erling Johansen. Deler av boplassen ble også utgravd av samme person, men uklart i hvilket omfang. Mest sannsynlig er deler av boplassen ikke undersøkt. Det eksisterer ikke noen avgrensning av boplassen. Rett syd for veien (Buskogen).

Boplass 2 i kartet. Denne ligger bortgjemt nordvest for lekeplassen ved svingen opp mot Holteåsen.

3. viser en steinalderboplass, registrert av Erling Johansen. Deler av boplassen ble også utgravd av samme person, men uklart i hvilket omfang. Mest sannsynlig er deler av boplassen ikke undersøkt. Det eksisterer heller ikke noen avgrensning av boplassen. Rett NØ for veikrysset Blåveisåsen / Buskogen.

Boplass 3 i kartet. Her er vi på sykkelstien som går mellom Kråkerøyveien, Barkedalsskogen og Buskogen.

4. viser en steinalderboplass, registrert av Erling Johansen. Deler av boplassen ble også utgravd av samme person, men uklart i hvilket omfang. Mest sannsynlig er deler av boplassen ikke undersøkt, og lokaliteten har derfor status som automatisk fredet ihht. Kulturminneloven. Det eksisterer heller ikke noen avgrensning av boplassen. Tiltak i nærheten av avmerket område må derfor avklares med Fylkeskonservatoren, Østfold fylkeskommune.

5. viser en steinalderboplass, registrert av Erling Johansen. Deler av boplassen ble også utgravd av samme person, men uklart i hvilket omfang. Mest sannsynlig er deler av boplassen ikke undersøkt. Det eksisterer heller ikke noen avgrensning av boplassen.

Alle disse lokalitetene har selvsagt status som fredet iht. Kulturminneloven. Tiltak i nærheten av avmerket område må derfor avklares med Fylkeskonservatoren, Østfold fylkeskommune.

Boplass 3 i kartet. Som det kan ses er det her, som på boplass 1, godt med strandgrus som holdt boplassen tørr.

Kilder:
– Arcgis.com
– Plakat på stedet.
– Alle fotos: Roger Kjellvik.