Handel Tangen (Baardstangen) – Baardsen – Tangen 8:

Julius Baardsen, født 1861, meldte 26. mars 1925 at han ville drive kjøpmannshandel i Trolldalen med bolig samme sted og under firma Julius Baardsen. Han døde i 1931, og året etter heter det at firmaet er oppløst. Den handelsvirksomhet han hadde drevet var trolig av det nokså beskjedne slaget og kan hende ikke så mye utover en frihandel.

Allerede 13. mai 1932 kan imidlertid hans datter Randi Baardsen, født 1907, melde at hun under firma Julius Baardsens Eftf. vil drive handel i Trolldalen. Året etter flyttet hun virksomheten til Tangen, der hennes bror Baard Baardsen hadde sikret seg en bra beliggende tomt og nå oppførte et moderne to etasjes hus med fasade mot stranden og Kjøkøysundet. Der ble det nå butikk i første etasje og bolig for søsknene Baard og Randi Baardsen ovenpå.

Den vesle handelsvirksomheten som i Julius Baardsens navn tidligere hadde vært drevet i Trolldalen, hadde foregått i en kiosklignende bygning som var blitt oppsatt på Julius Baardsens gamle boligtomt nederst i Trolldalen straks på oversiden av Julsens butikk. Randi Baardsen hadde fått sin erfaring fra handelsvirksomhet hos kjøpmann Andersen på Onsøysiden av Seutbroa.

På Tangen, det nye forretningsstedet, var det Randi Baardsen som ledet butikken, mens broren Baard hjalp til med praktiske gjøremål som henting av varer oppe i byen eller ved Trolldalsbrygga der Hvalerbåten la til og losset. Disse gjøremålene besørget han i sin vadbåt. Ellers var han til daglig fisker sammen med broren Bernhard.

Butikken på Tangen i et postkort fra nettstedet: Fredrikstad i tid og rom.

Den daglige forsyning av melk fikk man i de første årene fra Halvorsen på Femdal. Randi Baardsen økte omsetningen etter hvert som trafikken i området tiltok som følge av stadig flere hyttefolk og båtturister. På brygga hadde de bensinpumpe med utsalg til snekkefolk og andre. Ellers var de faste helårskunder folk bosatt på Tangen og i nærliggende område. Det ble en del av dem etter hvert. Også på Kjøkøya hadde hun kunder.

Det var ikke landevei ut til Tangen den første tiden. Den kom først under krigen, og heller ikke da helt ut til det senere ferjeleiet. Fra gammelt av, og da huset ble bygget, gikk det bare en skogsti fra Trolldalen og utover. Det var derfor naturlig den gang å ha husets fasade vendt mot stranda og sundet. I travle tider om sommeren kunne Randi Baardsen ha opptil tre, fire damer til hjelp i butikken. Andre deler av året kunne omsetningen være langt mer beskjeden.

Da hun til slutt opphørte med sin forretningsdrift, ble Arne Alfredsen innehaver i noen år. Da også han la opp, ble det slutt for godt, og butikklokalene ble senere omgjort til bolig. Huset var for øvrig i etterkrigstiden påbygd mot syd, men bare i en etasje, for utvidelse av butikklokalene. Senere fikk også denne delen av huset en overetasje, slik det nå står der med to fulle etasjer over det hele. Randi Baardsen døde i 2004.

t.v. Ved butikktrappen hos Randi Baardsen på Tangen. Tydelig påmalt oppslag om HANDEL på veggen over inngangspartiet tok også her sikte på å fange oppmerksomhet fra snekkefolk og andre sjøfarende. t.h. Randi Baardsen på sine eldre dager. Begge fotos fra bok: Handel og vandel.

Kilder:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd II 1995.
– Nettstedet Fredrikstad i tid og rom.