Om uvær, forlis og tap på 1800-tallet:

Plutselige uvær kan komme sommer som høst. Her er noen fortellinger i form av avisartikler fra 1864 og 1865. Storm og forlis påvirket også her i distriktet. I 1864 ble Skib Anne Johanne fullstendig knust ved Råholmene, og i 1865 omkom Los Jens Larsen og sønnen fra Kråkerøy. Språkformen er beholdt.

Morgenbladet 26/10-1864.

Den orkanaktige storm, hvorom de idag hidkomne aviser give beretninger, naaede hid nat til igaar og ophørte igaar eftermiddag. Desværre er at befrygte mange ulykker paa søen og beskadigelser af skove. Hertil rygtes allerede forlis af 3 norske og 2 hollandske fartøier udenfor Kragerøen i Vesterelven, og skulde af disse flere være totalt forliste, men mandskaberne reddede.

Morgenbladet 29/10-1864.

Korrespondance fra Onsø af 24de oktober.  At oktober maaned ville være sommeragtig helt du, var ikke at vente, dog troede vist ikke mange, at der skulle blive et saa rædsomt veir som nat til sidstleden fredag og fredag formiddag. Vel var vinden heftig i november 1861, men ikke i den grad; thi vandet var høiere og havet saa frygteligere ud. Jeg tror ikke nogen har hørt eller seet saa mange forlis og havarier inde paa Leren. Vel var der omkring 30 store fartøier samlede dels ved Marnet og del paa Seiløflaket, og det kunde være tanke om, at et eller andet kunne komme til at tørne ind paa hinanden, men desværre der er skeet langt mer.

1 nyt vakkert skib er kastet op på Raaholmen totalt vrag, 1 Brig ligeledes i Vikerkilen, 1 Kof staar paa Kragerøen, muligt denne kan komme af igjen. Skib Albion er totalt forlist ved Slevig. 3 Brigger har kappet riggen, masterne er altsaa faldt, hvorved øvrige beskadigelser er fremkommen. Den ene af disse, Brig Helene, Kapt. Bruun, har faaet alvorlige puf i siderne og agterud. 1 Kof var kastet ind i en smal kløft, hvor den laa nok saa godt indtil løverdag, da den blev bragt op af dampskib. 1 Kof havde faaet lidt paa næsen, idet spryd og fortop var brækket.

1 fransk Skonnert var dreven ned i en krap bugt i nærheden af Stangskjær, hvor den blev liggende til løverdag morgen. Det saa ud til at den ville gaa samme vei som skibet. Den blev imidlertid liggende. Mærkelig nok, er intet menneskeliv gaaet tabt. En og anden har vel faaet lidt skavank, men naar livet er i behold, maa man takke Gud. Fredag formiddag, da vind og sø var meget rasende, indkom væsentligt til Østerelven 3 skibe og 1 Brig, og en hel del op fjorden.

Vind og sø var som sagt verst om morgenen og udover formiddagen, søgangen paa grund af at vinden trak sig fra SV med stærke regn og haglebyger, hvorved søen blev dæmpet, til VSV og V. Det er al rimelighed for at der er foregaaet mange ulykker paa havet, og mer end en vakker gut har sikkert bedet Herren tage sjelen i sin varetægt. Fra 17de indkommen over Leren omkring 70 større fartøier, hvoraf 12 stk. ligger paa Leren. Dampskibet Glommen og Thorbjørn er i stadig virksomhed. Fra løverdag morgen frisk NO, igaar og idag regn og sne. (Fr. Ugebl.)

Morgenbladet 2/11-1864.

Fra Fredrikstad 30te oktober: Det for otte dage siden strandede skib fra Kragerø er: Skib Anne Johanne, Skipper L.A. Larsen af Kragerø, kommende fra England, bestemt til Fredrikstad at laste med trælast, er forliset ved Raaholmene paa Kragerøen og aldeles vrag. Skibet er 150 læster, assureret i Porsgrund for 12000 Spd. og 4 aar gammel. Vraget skal sælges ved auktion den 9de november førstkommende. Ingen mandskaber ere her forulykkede.

Adressebladet 2/8-1865.

Frederiksstad, 25de Juli. Saa haarde tordenslag og kastevinde med regn og lynild, som de ilørdags og og isøndags, kan ikke mindes af gamle folk, hvorefter man sikkert faar høre mange ulykker. I lørdags kantrede 2 snekker lige ret ud for Ballastkaien ved Vaterland. Folkene i den ene snekke blev reddede, men de der var i den anden snekke, Lods Jens Larsen og søn fra Kragerøen, druknede. Drengen gjenfandtes strax, men manden er endnu ikke funden. Den forulykkede efterlader sig kone og 4 uforsørgede børn i mindre gode kaar.

I søndags slog lynilden ned i et af handlende B. Engebretsens lader ovenfor amtssygehuset og splintrede et par bjelker og slog ind dørene. En arbeidsmand hos Engebretsen blev ihjelslaaet med det samme. Da manden boede i nærheden af laden, var han gaaet derhen og havde lagt sig til at sove middag. Han efterlader sig kone og børn, sandsynligvis i yderste fattigdom, da de nyder understøttelse til hus af Borge Fattigkasse.

I søndags blev er pigebarn paa en plads i Borge præstegjeld rammet af lynilden paa den ene side, dog kun saaledes, at hun blev noget sviet paa kinden, og laa bevidsløs en stund paa gulvet. Lynilden slog ned i kjælderen, ramponerede denne og gikk derfra ind i huset og opigjennem piben, som splintredes.

Kilder:
– Morgenbladet 1864.
– Adressebladet 1865.
– Illustrasjonsbilder fra nett.