Om Hvalerjakta «Alfred»s forlis ved Belgen:

Slik begynner historien om et trist forlis, øst for Belgen lykt ved Kjøkøya, rett før jul i 1938…

… «Hos de etterlattes familie på Hvaler hersker det den største fortvilelse. Det hele kom jo så uventet og grep så dypt. En familie berøvet for fire kjære på en gang, – Man kan vanskelig tenke seg hvordan det må virke på sjel og sinn, langt mindre beskrive det. Det hersker da også blant de etterlatte en ubeskrivelig sorg. Tilstanden er forferdelig. Ingen formår å trøste dem. Selv søvnen har fortvilelsen berøvet dem. Ingen kan erstatte dem tapet. Men mange kan lindre deres fortvilelse. Å vise dem sin deltagelse vil lette dem i tyngselen. De som kan bør gi sin deltagelse synlig tegn ved å yte dem et pengebidrag så nøden ikke skal få dynge seg opp på sorgen.»

Her, hvor dette bildet er tatt, viser ekkoloddet 42 meter. Lokasjon for forliset er sydøst for Belgen, og antakelig rundt denne posisjon. Foto: 1. juni 2018, Roger Kjellvik.
Her er avisenes formidling av hendelsen i tiden etter.
6/12 1938 Tragisk forlis:

«Et tragisk forlis har funnet sted ved Belgen utenfor Kjøkøy. En sandjakt er gått til bunns og 4 mann er omkommet. Jakten ”Alfred” var hjemmehørende i Bølingshavn. De som fulgte med i dypet var brødrene Kristian og Anton Andersen og deres to sønner Anker og Anders, som alle var fra Løkka på Kirkøy. Anker var gift og hadde 3 små barn. Jakten skal ikke ha hatt luker.»

6/12-1938 Hvalerjakten forliste øst for Belgen fyr – En fisker fikk storbommen i garnet:

«Sarpsborg Arbeiderblad har i middags hatt en samtale med oppsynsmann Henriksen, som forteller at han har konstatert at vrakrestene som er funnet skriver seg fra den savnede av Bølingshavn. Man har også kunnet påvise hvor jakten ligger, nemlig øst for Belgen fyr på Kjøkøy. En fisker som skulle dra sine garn her, kjente at det hang noe tungt i garnet, og han anstrengte seg for å få dette opp, men plutselig glapp taket.

Ved nærmere undersøkelse fikk han storbommen opp. Den hadde løsnet fra masten. Henriksen opplyser at dette stedet er et av de farligste på hele strekningen fra Halden til Fredrikstad, og den dypt lastede jakt er blitt dratt under. Jakten hadde med en liten pram, men heller ikke denne er funnet drivende. Den er gått med til bunns. Den triste ulykke har som ventelig kan være rammet Bølingshavn som et forferdelig slag.»

9/12-1938 Vrakrester fra Hvaler-jakten – Et par bordganger av skroget drevet i land på Nordre Kirkøy:

«Ryktet i går om at man hadde funnet en av de omkomne fra viser seg ikke å holde stikk. Til i formiddag var ennå ikke noen av de omkomne funnet. Sannsynligheten taler for at de alle ligger inne i vraket. I forbindelse med forliset ble det lansert den antagelse at det muligens hadde funnet sted en kollisjon. Noe sikkert om det er ikke brakt på det rene, men den mulighet kan man ikke utelukke. I tilfelle må jo noen ha vært vitne til ulykken, da en eventuell kollisjon bare kan ha foregått med et annet fartøy.

Noe drivende vrak i farvannet kan det ikke være tale om at jakten har støtt på. Det måtte ha vært iakttatt enten før eller etter ulykken. Det som styrker mistanken om en kollisjon er de funn man i går og likeledes i dag har gjort i nærheten av Pulservik på nordre Kirkøy. Der er det nemlig funnet et par bordganger av skroget. Det ene var nokså langt, 10-12 fot, og hadde tilhørt jaktens overvannsskrog fra akter og forover. Dette funn var uventet og tyder på at enten har jakten vært utsatt for en kollisjon eller også var dens forfatning usedvanlig dårlig. Det siste kan også være tilfelle. Jakten var jo noe over 40 år.»

12/12-1938 En eke funnet i Torsnes – Den har antagelig tilhørt den forliste Hvalerjakt:

«Lørdag morgen har en mann på Husvik i Torsnes funnet en eke. Den lå hvelvet oppe på stranden, hvor den var drevet i land. Det er all mulig grunn til å tro at den skriver seg fra den forliste. Signalementet passer i hvert fall helt. Den funne eke er tjærebredd og 14-15 fot. «Smaalenenes Social-Demokrat» har henvendt seg til tolloppsynsmann Henriksen i Bølingshavn, som kjente godt til jakten «Alfred»s utstyr og han opplyser at etter beskrivelsene å dømme er det eken som tilhørte «Alfred».

Dette funnet kan by på adskillig av interesse. Det kan nemlig bringe bud om mennene ombord i «Alfred» har forsøkt å komme i eken før jakten gikk under, eller om eken har fulgt med ned og siden slitt seg løs. Etter det vi i formiddag har kunnet bringe på det rene er det forhold ikke riktig helt klart. På eken hang det en kort stump igjen av fanglinen. Finneren har til lensmannen forklart at fanglinen så ut til å være slitt av. Av denne forklaring kan man ikke slutte noe bestemt, enten eken har vært med til bunns eller fanglinen er kuttet før jakten sank. Men dette kan muligens bli brakt på det rene senere.»

13/12-1938 Flere funn fra forliset utenfor Kjøkøy – En av jaktens trillebårer og navnebrettet funnet ved Husvik i går:

«Tolloppsynsmann Henriksen har i dag vært i Torsnes for å se på den eken som ble funnet og kunne straks slå fast det var den som hørt til den sunkne Hvalerjakten «Alfred». Så vidt Henriksen kan skjønne har eken fulgt med Jakten i dypet. Her har den så blitt tvinnet rundt av strømmen inntil tauet har røket og eken flytt opp. Den var adskillig ramponert på esingene og det tyder på at den er kommet opp med bunnen i været.

Den del av fanglinjen som er igjen er bare på et par meter. Nå er eken ført til Bølingshavn og ligger fortøyet der. På Husvik, som ligger like innenfor ulykkesstedet, har man forresten gjort flere funn som stammer fra jakten «Alfred». I går ble således en av de trillebårene de hadde ombord i jakten funnet et stykke fra det sted hvor eken ble funnet. Videre har man funnet jaktens navnebrett.»

22/12-1938 Spennende dykkerarbeid ved «Alfred»s vrak – Helsefarlig arbeid i mørke, kulde og gjørme på 42 meters dyp:

«Fra befolkningen på Hvaler er det kommet anmodning til marinen om å sende dit dykkerbåten for å gjøre et forsøk på å finne likene av dem som omkom da den gikk til bunns. Marinen imøtekom denne anmodning med største villighet og i går begynte arbeidet. Dykkerbåten hadde assistanse av to skøyter med stort frivillig hjelpemannskap under ledelse av kaptein Nicolaysen som fant stedet hvor vraket ligger.

To dykkere ble firt ned en gang hver og en ble straks klar over i at dette er en av de vanskeligste oppgavene norske dykkere har hatt. Vraket ligger på en dybde av 42 meter. Bunnen er ujevn og sterkt gjørmet, likesom det er svært mørkt. På grunn av disse uheldige omstendigheter lyktes det ikke mandag å finne noen av de omkomne. Det er et tungt og helsefarlig arbeid for dykkerne og den ene av dem ble også syk, så han nå er lagt inn på sykehuset i Fredrikstad.

På så stor dybde kan dykkeren bare arbeide nede et kvarters tid og oppstigningen tar tyve minutter da den må tas i flere etapper. Dessuten er det jo hundekaldt. Departementet har i går drøftet saken og besluttet å sende ned to nye dykkere. De skal da fortsette arbeidet skiftevis en dags tid og hvis det heller ikke da blir noe resultat kan en gå ut fra at arbeidet vil måtte innstilles. Det er jo ikke rådelig å utsette flere mennesker for livsfare når omstendighetene er så ugunstige og det neppe er sannsynlig at en vil kunne finne noen av de omkomne. En kan nesten gå ut fra som sikkert at de er revet bort av strømmen. Men det blir i alle fall gjort det som gjøres kan.»

24/12-1938 Søkningen ved Belgen oppgitt? – «Sarpen» forlot i dag tidlig ulykkesstedet uten å ha funnet noe spor etter de omkomne:

«Tross de iherdigste anstrengelser for å finne de omkomne ved Hvalerjakta «Alfred»s forlis har søkningen ikke brakt noen resultater. Etter hva «Smaalenenes Social-Demokrat» erfarer var det forutsetningen at «Sarpen» i dag morges klokken 7 skulle lette anker og gå til marinens ubåtstasjon på Teie ved Tønsberg.

Om det er gjort vet vi ikke med sikkerhet, da vi på grunn av den korte tid vi har hatt til rådighet i formiddag ikke har kunnet bringe det på det rene. Men all sannsynlighet taler for at intet er inntruffet, som tilsa en fortsettelse av søkningen. Det er mest trolig at de ombordværende har vært på dekket da ulykken skjedde og at de derfor ikke er å finne i vraket, men er drevet bort av strømmen.

I går kveld ble det forøvrig sendt ut følgende melding fra Teie undervannsbåtstasjon: Marinens dykkerskip, «Sarpen», har siden 19. desember drevet undersøkelser etter vraket av jakten «Alfred». Jakten sank 1. desember ca. 1/2 nautisk mil sydost av Belgen på 42 meters dybde. 4 mann ble borte. Det er foretatt 8 dykninger. Vraket er funnet og delvis undersøkt, men man har intet spor funnet etter de omkomne. Værforholdene har ikke vært gode, likesom siktbarheten i vannet har vært slett.”

26/12-1938 Et lik i garna:

«En fisker som i dag trakk garn ved Belgen i Løperen fikk et lik i garna. Etter all sannsynlighet er det den yngste av de omkomne ved jakten Alfreds forlis, den 17 år gamle Anders Andersen fra Kirkøy på Hvaler forliste natt til 2. desember i fjor og fire mennesker omkom. Liket er nå sendt til Hvaler for å identifiseres.”

9/2-1939 Dykkingen etter Hvalerjakten blir ikke gjenopptatt: 

«Sognepresten i Hvaler har nå mottatt meddelelse fra forsvarsdepartementet om at det er besluttet ikke å gjenoppta dykkingen etter de omkomne fra Hvaler Som man vil erindre ble dette dykkingsarbeid avbrutt like før jul. Marinestyrelsen henvendte seg til forsvarsdepartementet med forespørsel om dykkingen skulle gjenopptas og forsvarsdepartementet har altså nå foretatt sin avgjørelse. Det omkom som kjent 4 mennesker ved forliset. Av disse er bare den yngste, Anders, funnet. Det er mulig at fornyet dykking på stedet ikke hadde ført til noe resultat, og de etterlatte har for øvrig overfor sognepresten uttalt sin takknemlighet for det arbeid som er utført.»

10/2-1939 Nytt likfunn fra «Alfred» – det ble gjort i nærheten av vraket:

«I dag er det gjort et nytt likfunn fra Hvalerjakta «Alfred», som forliste ved Belgen. I formiddag lå fisker Sverre Andersen fra Tangen på Kråkerøy og trakk snurrevad ved Belgen og da han ved 12-tiden gjorde et trekk fikk han liket av en eldre mannsperson med i garnet. Liket var meget oppløst, men det var tydelig, at det var en av de omkomne fra Hvalerjakta «Alfred» man har funnet.

Det var flere båter ved stedet da funnet ble gjort, og en av dem ble sendt til land for å varsle lensmannen. Funnet ble straks meldt til Hvaler, og derfra venter man nå en båt som skal hente liket. Hvem av de omkomne som er funnet kan derfor ikke sies før de pårørende har hatt anledning til å identifisere det. De vil forhåpentlig kunne gjøre det ved hjelp av klærne. Etter hva det meddeles «Smaalenenes Social-Demokrat» ble funnet gjort nokså nøyaktig på samme sted som det første likfunn ble gjort.»

16/2-1939 Hjelpen til de etterlatte på Hvaler:

«Med Deres skrivelse av 9. ds. erkjennes mottatt i sjekk på Fredrikstad Spareskillingsbank kr. 3019,81, utgjørende innkommet på innsamling til enkene og barna etter de omkomne ved forlis. På vegne av komiteen takker jeg for det storartede resultat. Pengene vil i sin helhet bli fordelt. Hvaler lensmannskontor den 13/2 1939. Ærbødigst. Lars Klever.

Kilder:
– Fredriksstad Blad.
– Smaalenenes Social-Demokrat.
– Halden Arbeiderblad.
– Sarpsborg Arbeiderblad.
– Fram.
– Arbeiderbladet.